โครงการจิตใจที่เข้มแข็งในร่างกายที่แข็งแรง

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำโครงการจิตใจที่เข้มแข็งในร่างกายที่แข็งแรง healthy mind in healthy body ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว