โครงการประชุมการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระแก้ว ให้ทันต่อเหตุการณ์ ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว