โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” รุ่นที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

โดยมีวัตถประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายนิมมาณกลยุทธ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว