โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว