โครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ให้แก่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ สถานที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านคลองหว้าใหม่ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายกขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ให้แก่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว.• จากคำกล่าวที่ว่า .. จากสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบทางด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพและด้านสภาวะการว่างงาน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนที่ตกงาน ว่างงานหรือได้รับรายได้ลดลงให้เกิดอาชีพใหม่หรือต่อยอดจากอาชีพเดิมตามความห่วงใยของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) การนำฟ้าทะลายโจรไปใช้ในการปัองกันการติดเชื้อและการปลูกฟ้าทะลายโจร สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งยังตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง.