โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสวดมนต์ ” โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ ยกระดับคุณภาพจิตใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีสุข ประจำปี ๒๕๖๑” ในทุกวันพระแรกของเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น (๓)

DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0081