โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสวดมนต์ ” โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ ยกระดับคุณภาพจิตใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีสุข ประจำปี ๒๕๖๑” ในทุกวันพระแรกของเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น (๓)