โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯ

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสวดมนต์ ” โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ ยกระดับคุณภาพจิตใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีสุข ประจำปี ๒๕๖๑” ในทุกวันพระแรกของเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น (๓)

DSC_0004 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0087