โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ฯประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสวดมนต์ ” โครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ ยกระดับคุณภาพจิตใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีสุข ประจำปี ๒๕๖๒” ในทุกวันพระแรกของเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น (๓)