โครงการอบรมกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการบรรยายอบรม เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เด็กและเยาวชนควรรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐ์ เสถียร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว และนายประกอบ สุรินทร์ศักดิ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ตลอดจนการบรรยาย เรื่อง กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระแก้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว เรือนจำจังหวัดสระแก้ว และการบรรยายเรื่อง ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเขาสิงโต เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ คณะวิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้มอบเงินค่าตอบแทนวิทยากรให้กับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนและพัฒนาโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนต่อไป

DSC_0163DSC_0183DSC_0472 DSC_0475 DSC_0477 DSC_0481 DSC_0484 DSC_0491 DSC_0496 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0507 DSC_0010 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0050 DSC_0054 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0084 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0099 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0110 DSC_0122 DSC_0143 DSC_0151 DSC_0157 DSC_0176 DSC_0180 DSC_0189 DSC_0191 DSC_0197 DSC_0215 DSC_0225 DSC_0230 DSC_0233 DSC_0237 DSC_0239 DSC_0250 DSC_0254 DSC_0281 DSC_0312 DSC_0315 DSC_0318 DSC_0325 DSC_0327 DSC_0329 DSC_0331 DSC_0334 DSC_0336 DSC_0353 DSC_0367 DSC_0373 DSC_0378 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0385 DSC_0387 DSC_0399 DSC_0415 DSC_0418 DSC_0427 DSC_0429 DSC_0448 DSC_0454 DSC_0456 DSC_0463 DSC_0465 DSC_0470