โครงการอบรมกฏหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฏหมายสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ โดยมีการบรรยายอบรม เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เด็กและเยาวชนควรรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจงมาด อักษรเสนาะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว และนายประกอบ สุรินทร์ศักดิ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ตลอดจนการบรรยาย เรื่อง กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระแก้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว เรือนจำจังหวัดสระแก้ว และการบรรยายเรื่อง ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ทั้งนี้ คณะวิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้มอบเงินค่าตอบแทนวิทยากรให้กับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนและพัฒนาโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนต่อไป

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0156 DSC_0161 DSC_0172 DSC_0179 DSC_0181 DSC_0184 DSC_0187 DSC_0188 DSC_0190 DSC_0192 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0197 DSC_0200 DSC_0202 DSC_0247 DSC_0249 DSC_0252 DSC_0259 DSC_0260 DSC_0262 DSC_0265 DSC_0266 DSC_0270 DSC_0271 DSC_0273 DSC_0275 DSC_0276 DSC_0278 DSC_0279 DSC_0280 DSC_0283 DSC_0286 DSC_0290 DSC_0291 DSC_0293 DSC_0297 DSC_0298 DSC_0299 DSC_0300 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0305 DSC_0307 DSC_0308