โครงการ”เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี”เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ ” เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี” เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ สโมสรกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0039 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0060 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0074 DSC_0084 DSC_0086 DSC_0093 DSC_0096 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106