โครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชุมชนสีขาว และบ้านสีเขียว”

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น ที่โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนและผู้นำชุมชนสีขาว และบ้านสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน มีทักษะป้องกันตนให้พ้นภัยยาเสพติด เสริมสร้างผู้นำเยาวชนและชุมชนในการต่อต้านและป้องกันการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของชุมชนรวมถึงสถานศึกษา เสริมสร้างการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้

dsc_0005 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0014 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0019 dsc_0023 dsc_0025