โครงการ สระเเก้วสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชินี

นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วเข้าร่วมโครงการสระเเก้วสมานฉันท์

ร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชินี  ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

_DSC0637 _DSC0647 _DSC0651 _DSC0655 _DSC0658 _DSC0659 _DSC0661 _DSC0668 _DSC0672 _DSC0682 _DSC0683 _DSC0689 IMG_2069 IMG_2071 IMG_2073 IMG_2075 IMG_2083