โครงการ “หนึ่ง ชุมชน หนึ่ง AED” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการ “หนึ่ง ชุมชน หนึ่ง AED” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ศาลจังหวัดสระแก้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว ตลาดโรงเกลือ สนามกีฬากลางจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐๕ เครื่อง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓