ให้ความอนุเคราะห์รถผลิตน้ำและรถสุขาเคลื่อนที่

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถผลิตน้ำ และรถสุขาเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระเเก้ว ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระเเก้ว ปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระเเก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 6 7