เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนเเละก่อสร้างรางระบายน้ำ (pdf.io)