เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้กับงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้กับงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ

 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า