โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการเปิด โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิุนายน – ๑๐ กรกฏาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET เเละยกระดับคะเเนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นั้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว