กิจกรรมสวดมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองการเจ้าหน้าที่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมตั้งจิตสวดมนต์ ยกระดับคุณภาพจิตใจเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีสุข ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓