E-service เพื่อประชาชน

บริการยืมวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป

ระบบจองห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ระบบจองเรือยนต์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว