ITA

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
  • วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
  • รายงานผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคะแนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564